Adatkezelési tájékoztató

https://shop.julius-k9.com/hu/

Célunk annak biztosítása, hogy biztonságban érezze magát a weboldalunkon, így fontos számunkra az Ön személyiségi jogainak és személyes adatainak védelme. Bízhat abban, hogy az adatkezelés átláthatóan és tisztességesen történik, és megteszünk mindent, hogy az adatait gondosan és felelősen kezeljük.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról, hogy hogyan használjuk a személyes adatait, összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) követelményeinek.

Jelen Adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi linken: https://shop.julius-k9.com/hu/adatkezelesi-tajekoztato valamint letölthető PDF formátumban: Adatkezelési tájékoztató.pdf

I. Az adatkezelő

A személyes adatok kezelője a JK9 Shop Kft.

Székhely és levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Ipar u. 10-12.
Cégjegyzék szám: 13-09-205651
Adószám: 27938960-2-13
E-mail cím: shop@julius-k9.com
Telefonszám: +36 20 237 4848
Képviselők: Kerényi Zsolt és Kovács Zsolt ügyvezetők együttesen

A JK9 Shop Kft. adatvédelmi tisztségviselőt nem foglalkoztat, tekintettel arra, hogy

 • nem a közszférában tevékenykedik

 • nem végez rendszeres vagy nagymértékű megfigyelést

 • fő tevékenysége során nem történik különleges adatok nagy számban történő kezelése

II. Az adatkezelés elvei

A https://shop.julius-k9.com/hu/ oldalon végzett tevékenység során, így annak meglátogatásával, regisztráláskor, termékek rendelésekor, hírlevelünkre való feliratkozáskor személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerül sor.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) értelmében személyes adatnak minősül az „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;”.

Személyes adatot jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon, kizárólag meghatározott célból, az adattakarékosság elvének megfelelően kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végezzük.

Adatkezelési tevékenységünk során az alábbi jogszabályoknak megfelelően járunk el:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – (GDPR)

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.)

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-kertv.)

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)

III. Adatkezelések

1. Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

 • A kezelt adatok köre: a hírlevélre feliratkozott érintett e-mail címét, nevét és irányítószámát, a feliratkozás dátumát, a feliratkozás IP címét, a hírlevél megnyitásokat, a hírlevelekben található linkekre történő kattintásokat tartjuk nyilván.

 • Az adatkezelés célja: direkt marketing adatbázis építése, a hírlevélre feliratkozott érdeklődők részére gazdasági reklám küldése, ennek keretében az érintettek értesítése új ajánlatainkról, akcióinkról, nyereményjátékokról, továbbá a hírlevélre feliratkozott vásárlók részére kosáremlékeztető küldése a kosárba helyezett, de meg nem rendelt termékekről.

 • Az adatkezelés jogalapja:

  • az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

  • valamint az adatkezelő jogos érdeke, mely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul.

 • Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig. A hírlevelek tartalmaznak egy leiratkozó linket arra az esetre, ha az érintett később mégsem szeretne hírlevelet kapni, erre kattintva azonnal leiratkozhat. Leiratkozhat továbbá az adatkezelő 1) pontban rögzített elérhetőségein.

 • Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: az érintettek személyes adatai alapján az érintetteket vásárlói profilokba soroljuk, és részükre az adott profilhoz igazodó hírleveleket küldünk.

2. Regisztráció és megrendelés leadása

 • A kezelt adatok köre:

  • a regisztráció során: titulus, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, jelszó

  • a megrendelés leadása során: szállítási mód, fizetési mód, számlázási cím, szállítási cím

 • Az adatkezelés célja: a szerződés létrehozása és teljesítése, számlázás és a szerződéshez kapcsolódó esetleges követeléskezelés, valamint vásárlói kapcsolattartás.

 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, mert az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; erről a GDPR 6. cikk (1) b) pontja rendelkezik.
  Amennyiben a szerződés teljesítésre került, ezt követően az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; erről a GDPR 6. cikk (1) c) pontja rendelkezik.

 • Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, de amennyiben a szerződés létrejött, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

3. Panaszkezelés

 1. A JK9 Shop Kft. – az Fgytv 17/A. § (2) bekezdése szerinti szóbeli panasz esetén –a telefonáló fogyasztó személyes adatait külön jegyzőkönyvben rögzíti, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges.

  • A kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról; továbbá minden olyan adat, melyet a fogyasztó a panaszában önkéntesen ad meg.

  • Az adatkezelés célja: a panaszkezelés

  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik, továbbá a Fgytv 17/A. § (3)-(7) bekezdése.

  • Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.

 2. A JK9 Shop Kft. – az Fgytv 17/A. § (6) bekezdése szerinti írásbeli panasz esetén – a részére e-mailt vagy postai levelet küldő fogyasztó személyes adatait kezeli.

  • A kezelt adatok köre: minden olyan adat, melyet a fogyasztó a panaszában önkéntesen ad meg.

  • Az adatkezelés célja: a panaszkezelés

  • Az adatkezelés jogalapja:

   • az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik, továbbá a Fgytv 17/A. § (3)-(7) bekezdése.

   • a szerződés teljesítése, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; erről a GDPR 6. cikk (1) b) pontja rendelkezik.

  • Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.

4. A JULIUS-K9® Facebook oldala

A JULIUS-K9® hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/juliusk9/) a látogatók kommenteket tehetnek, üzeneteket küldhetnek, ennek keretében személyes adatokat adhatnak meg.

 • A kezelt adatok köre: minden olyan adat, melyet az érintett a kommentjével, üzenetének elküldésével önkéntesen ad meg.

 • Az adatkezelés célja: a vásárlói reakciók kezelése, kérdések megválaszolása.

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

 • Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, azzal, hogy az adatkezelő a személyes adatokat legfeljebb 5 év elteltével törli.

5. YouTube, Instagram és Facebook linkek alkalmazása

A https://shop.julius-k9.com/hu/ oldalon a YouTube, Instagram és Facebook szolgáltatókon üzemelő aloldalakra mutató linkeket helyeztünk el. Amennyiben ezekre az érintett rákattint, megnyílik a közösségi szolgáltató oldala, és ott belépést követően a Julius-K9 aloldala tekinthető meg.

6. Egyéb adatkezelések

A jelen tájékoztatóban nem szereplő adatkezelések tekintetében közvetlenül az adatok felvételét megelőzően adunk tájékoztatást.

IV. Adatbiztonság

A személyes adatok védelmét a JK9 Shop Kft. az alábbi szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja:

 • a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá, melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges,

 • az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel, tűzfal és naplózási tevékenység alkalmazásával biztosítja, melyekkel az is ellenőrizhető, hogy a személyes adatokhoz ki és mikor fért hozzá. E megoldások biztosítják az informatikai rendszer számítógépes csalás és betörés elleni védelmét.

 • a személyes adatokat belső informatikai rendszerében tárolja székhelyén, telephelyein és fióktelepein.

 • a személyes adatokat tároló szerverek fizikai védelmét biztonságtechnikai-szervezési megoldásokkal biztosítja.

V. Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére

A személyes adatai továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtjuk, ezért az adatait kizárólag olyan szerződéses kötelezettségeket vállalt szolgáltatók és partnerek részére továbbítjuk, amelyek gondosan kerültek megelőzőleg kiválasztásra. Csak olyan szervezetek részére továbbítunk adatokat, amelyek az Európai Gazdasági Térségben telepedtek le és így a szigorú EU-s adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk vagy olyan szervezetek részére, amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik. Az adatok harmadik országba történő továbbítását jelenleg nem végezzük és nem is tervezzük.

 • A JULIUS-K9® Cégcsoport vállalkozásai részére történő továbbítás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint

  A weboldalunkon elérhető szolgáltatásokkal és szállításokkal kapcsolatos szerződések megkötése, továbbá gyártói szavatossági/jótállási igények teljesítése, illetve gyártói hírlevelek kiküldése érdekében továbbítjuk személyes adatait a Cégcsoport vállalkozásai részére Magyarországon, amelyeket egy központi adatbázisban tárolunk belső Cégcsoport szintű adminisztrációs célokból. Ez különösen azért szükséges, hogy használni tudja az összes szolgáltatásunkat.

 • Adattovábbítás szolgáltató partnerek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja szerint

  A weboldalunk működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bízunk meg, hogy a nevünkben teljesítsenek bizonyos feladatokat, pl. központi IT szolgáltatások nyújtása, a fizetések feldolgozása és a termékek kiszállítása vagy gyártói hírlevelek megküldése. Az egyes célokhoz gyűjtött információkat továbbítjuk ezen szolgáltatók részére (pl. név, cím, e-mail-cím).

  A kiszállítandó árukat egy szolgáltató fogja kiszállítani. Ez a szolgáltató információkat fog kapni tőlünk, mint pl. az Ön által a megrendeléséhez megadott e-mail-cím, hogy egyeztetni tudják Önnel a meghatározott kiszállítási időt.

  Ellentétben a külső adatkezelési követelményekkel, harmadik felek részére a szerződés teljesítésének következő eseteiben továbbítjuk az adatokat, amely esetekben ezek a felek maguk felelnek az adatok felhasználásáért:

  • Áruk fuvarozásával kapcsolatosan az adatok továbbításra kerülnek a megrendelésben meghatározott logisztikai cégekhez vagy postai szolgáltatókhoz.

  • A megrendelt áruk kifizetésével kapcsolatosan, adatokat továbbítunk a megrendelésben meghatározott fizetési szolgáltatója, vagy a finanszírozó bank részére. Ahol hitelkártyát használnak a fizetéshez, egy ügyletalapú biztonsági ellenőrzés kerül elvégzésre az OTP Bank fizetési feldolgozó segítségével, hogy megelőzzük a hitelkártya-csalásokat.

 • A fizetéssel kapcsolatosan nem gyűjtünk vagy tárolunk fizetési adatokat, mint pl. hitelkártya számokat vagy számlainformációkat. Ezek kizárólag és közvetlenül az érintett fizetési szolgáltató részére kerülnek megküldésre. Ahol hitelkártyát használnak a fizetéshez, ott egy kivétel az “álnevesített kártyaszám”. Hogy ne kelljen minden fizetéskor begépelnie a hitelkártya adatait, egy álnevesített kártyaszám kerül eltárolásra a vevői fiókjában. Ez az álnevesített kártyaszám kizárólag a weboldalunkon elérhető termékek és szolgáltatások Ön fiókjával történő kifizetését teszi lehetővé és ez nem azonos a hitelkártyaszámával.

 • Adattovábbítás más harmadik személyek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjai szerint Végezetül, továbbíthatjuk a személyes adatait harmadik felek vagy közigazgatási szervek részére a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, ha ez részünkre jogilag kötelező (pl. egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján) vagy ha jogosultak vagyunk így eljárni (pl. mivel ez szükséges egy bűncselekmény kinyomozásához vagy a jogaink és érdekeink bizonyításához és érvényesítéséhez).

VI. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó az alábbi listában megjelenített szervezetek/társaságok, amelyek a JK9 Shop Kft. megbízásából végzik az érintett meghatározott személyes adatainak feldolgozását. Az adatfeldolgozás az érintett személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését jelenti.

K9-Sport Kft. (mint a JULIUS-K9® termékek gyártója)
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Ipar u. 10-12.
Email: info@julius-k9.hu
Tel: +36 24 515 560
Tevékenység: gyártó általi szavatossági/jótállási igények teljesítése és gyártó általi panaszkezelés, webáruház fejlesztése, webáruház marketing anyagainak elkészítése és a webáruház felületére feltöltése, gyártói hírlevelek kiküldése
Kezelt adatok: Név, cím, email cím, telefonszám, vásárolt termékek

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
Email: info@gls-hungary.com
Tel: +36 1 802 0265
Adatvédelmi tájékoztató
Tevékenység: futárszolgálati tevékenység
Kezelt adatok: Név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, email-cím

PayPal
Székhely: San Jose, California
Adatvédelmi tájékoztató
Tevékenység: online fizetés
Kezelt adatok: Név, kártyaszám, vásárolt termékek

OTP Mobil Kft.
Cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Email: ugyfelszolgalat@simple.hu
Adatvédelmi tájékoztató
Tevékenység: online kártyaelfogadás
Kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok

Tudomásul veszem, hogy a JK9 Shop Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Ipar u. 10-12.) adatkezelő által a https://shop.julius-k9.com/hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Budapest Bank Zrt.
Cím: 1138 Budapest, Váci út 193.
Tevékenység: amennyiben a vásárló a termék vételárát utalással teljesíti, úgy az utalás a JK9 Shop Kft. - Budapest Bank Zrt.-nél vezetett - bankszámlájára történik
Kezelt adatok: Név, bankszámlaszám

VII. Az érintettek jogai és érvényesítésük

1. Az érintetti jogok gyakorlása során hozott adatkezelői intézkedések

A jelen pontokban foglalt érintetti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-hoz is:
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.

Szigetszentmiklós, 2020. június 2.